One comment on “ไปขึ้นสำเภาที่ “วัดยานนาวา”

  1. ภาพสวยดูแปลกตาดีครับ คนน้อยๆแบบนี้ถ้าได้เดินทอดน่องเรื่อยๆคงฟินไม่น้อย คิดว่าเพราะสถานการณ์บ้านเมืองมั้งครับทำให้คนกรุงไม่อยากออกไปไหน

    Thailand only จริงๆสำหรับเรื่องการบูรณะของกรมศิลป์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s