2 comments on “ตะเบงชเวตี้ …พระเจ้าหงสาลิ้นดำ

  1. เห็นไม่ถูกต้องหลายอย่างเพราะ เชียงกรานเป็นเมืองมอญมาตั้งแต่สมัยสะเทิม เป็นเมืองติดชายทะเล สมัยอยุธยาได้เป็นเมืองขึ้นของไทย เพราะเมืองมอญต่างๆมาสวามิภักดิ์ พอพระเจ้าตะเบงชเวตี้ตีหงสาวดีเมืองหลวงของมอญแตกก็จะเอาเมืองลูกหลวงของมอญไปด้วย ไม่ใช่ตีเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นแผ่นดินไทย หรือคิดว่าเชียงกรานอยู่ทางเหนือของไทย เพราะมีคำว่าเชียง? เชียงกรานมอญเรียกเดิงกรายน์ ปัจจุบันคือ ไจคะมี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s