4 comments on “แท่ดๆ ที่โซล … ตอนที่ ๓ ตลาดฮงอิก

  1. Pingback: แท่ดๆ ที่โซล…ตอนที่ ๒ ก็ยังคงเดินทาง (ในโซล) «

  2. มาดูภาค 3 ตอนดึก ฮึ! เห็นแล้วหิวโฮกกกกกกกกกก!!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s