6 comments on “ไปแท่ดที่โซล … ตอนที่ ๑ เดินทาง

  1. เพิ่งถึงรึ? โม้ตั้งยาว

    เอาอีกๆๆๆๆๆ

  2. Pingback: แท่ดๆ ที่โซล … ตอนที่ ๓ ตลาดฮงอิก «

  3. Pingback: แท่ดๆ ที่โซล … ตอนที่ ๓ ตลาดฮงอิก «

  4. Pingback: แท่ดๆ ที่โซล…ตอนที่ ๒ ก็ยังคงเดินทาง (ในโซล) «

  5. Pingback: แท่ดๆ ที่โซล … ตอนที่ ๓ ตลาดฮงอิก |

  6. Pingback: แท่ดๆ ที่โซล … ตอนที่ ๓ ตลาดฮงอิก |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s