2 comments on “ภาพประวัติศาสตร์…วินาทีสังหาร

  1. เรื่องสงครามเวียดนามให้บทเรียนกับทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง ทั้งเวียดนาม, เอเชีย, อเมริกา และอีกหลายๆประเทศ
    คนเวียนดนามด้วยกันต้องมาเป็นศัตรูกัน

  2. ได้เข้าชมแล้ว รู้สึกถึงประวัติศาสตร์ มันหวนไปก็หวนมาประจำอยู่ทั้งในสามภพ กล่าวคือ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตต่อๆ ไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s